Chcesz wypełniać pity i przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego? Serwis 1-pit.pl pomoże ci to uczynić poprawnie.
Kto przekazuje 1%
Poprzez pity wykazuje się podatek należny do zapłaty oraz deklaruje się kwotę do przekazania na rzecz organizacji. Faktycznie 1% podatku przekazuje za nas Naczelnik Urzędu Skarbowego w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składany formularz podatkowy. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

 

Numer, kwota, cel…

Te trzy elementy mogą być wskazane w rocznej deklaracji podatkowej. Dodatkowo można podać dane podatnika przekazującego kwoty na rzecz organizacji oraz wskazać, że Naczelnik dane te może udostępnić organizacji.

Numer musi być zgodny z jej wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykaz Ministerstwa zawiera konieczne nazwy, siedzibę oraz numery organizacji. W deklaracji podatnik wskazuje obecnie jedynie numer KRS organizacji oraz przekazywaną kwotę bez konieczności posługiwania się jej nazwą.

Nie ma konieczności podawania w rocznym zeznaniu podatkowym celu, na jaki jest przeznaczany 1% naszego podatku. Taki cel może być jednak wskazany – możliwe jest zatem doprecyzowanie na co dokładnie nasze pieniądze zostaną przekazane.

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

  • danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
  • wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
  • przeznaczeniu kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)

– jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych lub wskazał cel szczegółowy.

 

Ile można przekazać?

Naczelnik przekaże kwotę podatku wyłącznie na rzecz organizacji w przypadku, gdy deklarację podatkową złoży się w terminie. Możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie. Korekty takiej dokonać można maksymalnie w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

Zatem zeznanie musi być złożone do:

  • 2 maja – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38
  • 31 stycznia – PIT 28

Korekta musi być złożona:

  • 31 maja – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38
  • 28 lutego – PIT 28

Podatek musi być zapłacony w całości do:

  • 30 czerwca – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38
  • 31 marca – PIT 28)

Powyższe terminy są różne od terminów ustawowych ze względu na to, że część terminów końcowych przypada w sobotę lub inny dzień wolny od pracy. Wówczas za termin końcowy uznać należy bezpośrednio kolejny dzień roboczy.

Podatnik musi zapłacić cały podatek który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej. Ostateczny termin zapłaty tego podatku, by Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał 1% upływa w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

A zatem możliwe jest, że podatek zapłaci się po terminie, z odsetkami za zwłokę, a 1% nadal zostanie przekazany. Natomiast deklaracja musi być złożona zgodnie z terminem ustawowym (potem można ja korygować).